010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Volg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder  
U bent hier Praktische informatie Disclaimer

Doelstelling
We willen een school zijn die onderdeel is van de samenleving. We verstrekken informatie over onze school aan iedereen die daarnaar op het internet op zoek is.
Deze informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van de school, de beschrijving van de locaties, de leergebieden en lesstof, de praktijkvakken, de therapieën en de activiteiten die de school aanbiedt. Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school.

Algemene aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om de informatie op onze websites correct, volledig en actueel te houden. Desondanks kan de inhoud incompleet en/of onjuist zijn.
De informatie kunnen we zonder vooraankondiging en op elk moment veranderen of intrekken. Als gebruiker van onze websites stem je in met deze disclaimer.
Wij sluiten elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van bezoek van onze websites uit.
Je bezoek aan onze website is voor eigen rekening en risico.

Verantwoording
De schooldirectie is eindverantwoordelijk voor hetgeen op de website wordt gepubliceerd.
Teamleden leveren publicatie materiaal aan. De websitebeheerder plaatst berichten/beeldmateriaal en onderhoudt de website.
Informatie aangeleverd door Ouderraad en Medezeggenschapsraad valt onder de verantwoordelijkheid van die organen.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van A.J. Schreuderschool.
De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder onze voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar sites buiten ons domein. Deze links dienen als extra service voor de gebruiker.
Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Privacy
Op de website wordt beeldmateriaal geplaatst. Dit altijd in dienst van de informatie.
Personen worden op respectvolle wijze weergegeven, als ondersteuning van de tekst of het nieuwsbericht.
Ouders kunnen bezwaar maken tegen publicatie bij het moment van inschrijven op de school of via de directie.
Daarnaast worden leelringen en ouders van te voren gevraagd om toestemming bij publicatie.
De websitebeheerder hanteert en ziet toe op naleving van deze niet-publicatielijst. Deze leerlingen zullen niet (herkenbaar) worden weergegeven op de website (middels de ‘blur-techniek’ of d.m.v. weglating). Achternamen van kinderen worden op de site niet vermeld.
Bij publicatie van informatie via derden zal eventuele vermelding van persoonlijke gegevens, uitstuitend de vrij verkrijgbare informatie (telefoonboekinformatie) zijn.
De school behoudt zich het recht deze informatie in te korten. De A.J. Schreuder hanteert een social media protocol voor personeelsleden en leerlingen. 
Indien een betrokkene bezwaar maakt, zal de webbeheerder deze informatie op verzoek verwijderen.

U kunt contact opnemen via info@vso-ajschreuder.nl 

Nieuws:
 
Locatie:
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX  
Disclaimer van de VSO A.J. Schreuder VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid VSO AJ Schreuderschool, speciaal voortgezet onderwijs, gehandicapten, zmlk, zeer moeilijk lerend, autisme, adhd, pdd-nos, Rotterdam-Zuid, PCBO, Down, christelijk